Правила і Умови надання послуг

Редакція від 09 березня 2023 р.

ПРЕАМБУЛА.

Правила і Умови надання послуг, умови яких викладені нижче по тексту, є Договором публічної оферти та  договором приєднання. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України (надалі-ЦКУ), умови публічної оферти та договору приєднання є однаковими для усіх Замовників. Цей договір публічної оферти адресований усім фізичним та юридичним особам, які бажають скористатися послугами  Дочірнього підприємства «Юридичний центр» код ЄДРПОУ 32079270, юридична адреса: м.Київ,вул.Черняховського 29.

Ці Правила і Умови надання послуг (в подальшому-Договір оферти,або Правила і Умови надання послуг) містять істотні умови надання послуг Дочірним підприємством «Юридичний центр» код ЄДРПОУ 32079270 дистанційним способом, через мережу Інтернет .

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

1.1 Дочірнє підприємство «Юридичний центр» код ЄДРПОУ 32079270, юридична адреса: м.Київ,вул.Черняховського 29 (далі – Виконавець) з однієї сторони, пропонує  фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – (Сторони), а кожен окремо – (Сторона), укласти договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1.2. Виконавець пропонує будь-якій особі, далі іменується “Замовник,здійснити замовлення та оплату  юридичних послуг, через  веб сайт https://ur-ua.com.  

1.3. Послуга-це діяльність Виконавця, що  виражається у наданні Замовнику  правової інформації та  складання документів  правового характеру відповідно, до вибраних останнім послуг.

1.4. Послуги надаються у  формі консультацій, роз’яснень, інструкцій та складанні документів правового характеру. Детальний опис послуг, їх вартість та порядок надання та оплати  наводяться в Специфікаціях пакету юридичних послуг. Специфікація  послуги є документом, у якому конкретизується предмет послуги та уточнюються особливості передбачених Договвором оферти зобов’язань –  зокрема, характеристики послуг, строки, порядок надання тощо. Специфікація послуг  є невід’ємною частиною договору Договору оферти в частині обраної Замовником послуги/ послуг

1.5. Перелік  специфікацій пакетів юридичних послуг, які пропонуються Виконавцем.

1.5.1.Специфікація пакету юридичних послуг “Складання юридичних документів”

1.5.2.Специфікація пакету юридичних послуг “Стягнення боргу”

1.5.3.Специфікація пакету юридичних послуг: “Вирішення спору із Страховиком”

1.5.4.Специфікація пакету юридичних послуг “Вирішення спору із забудовником”

1.5.5.Специфікація пакету юридичних послуг “Супровід спадкових справ”

1.5.6.Специфікація пакету юридичних послуг “Врегулювання спору у сфері електронної комерції”

1.5.7.Специфікація пакету юридичних послуг “Захист прав потерпілого від шахрайських дій”

1.5. У разі оплати послуг, які передбачені певною Специфікацією послуг, Замовник тим самим підтверджує ознайомлення та згоду з даними Правилами і Умовами та беззаперечного приймає усі  умови в частині обраної послуги/послуг та підтверджує, що Договір не містить обтяжливих для нього умов.

1.6. Відповідно до приписів ст. ст. 633, 641 та гл. 63 ЦКУ, Договір Оферти не потребує підписання його Сторонами, зберігаючи при цьому повну юридичну силу. У зв’язку з цим, кожен потенційний Замовник повинен уважно ознайомиться з умовами Договору Оферти та Специфікацією послуги і в разі незгоди з їх умовами відмовитися від   укладення Договору  оферти.

ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ:

2.1. Замовлення тієї чи іншої послуги  здійснюється Замовником  через сервіс веб сайту https://ur-ua.com ,або через оператора за телефонами:

+38 (073) 911 56 53
+38 (098) 683 16 77

2.2. Замовник самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці вебсайту/ за допомогою натискання кнопки “Замовити послугу”. Допомогу в оформленні онлайн замовлення він може отримати за  цими телефоном, та іншими телефонами, вказаним у розділі контактів сайту.

2.3.Після оформлення замовлення послуги на відповідній сторінці вебсайту із Замовником зв’язується представник Виконавця шляхом надіслання електронного повідомлення за адресою, вказаною Замовником або за вказаним телефоном, та уточнює інформацію щодо Послуги.

АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

3.1 Фактом, що підтверджує прийняття викладених нижче умов, та акцептом цієї оферти є 3 (три) обов’язкові послідовні дії Замовника:

  • вибір необхідної послуги/послуг  на сайті Виконавця та подання заявки на  її/їх отримання.
  • надання документів в електронній формі (копія паспорта / іншого посвідчення особи, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, заповненої Анкети клієнта ) а також даних для зворотнього зв’язку (електронної пошти, номеру телефона та месенджеру Telegram).
  • оплата послуг Виконавця із зазначенням їх найменування.

3.2  Акцепт договору оферти  підтверджує надання Замовником згоди на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України “Про захист персональних даних”.

3.3 Здійснення Замовником оплати за Послуги без  надання необхідних документів в електронній формі а також даних для зворотнього зв’язку  не вважається Акцептом, а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила на протязі 10 днів. Кошти повертаються Виконавцем на рахунок, з якого була здійснена оплата відповідної послуги/ Послуг.

3.4. У разі не здійснення Замовником оплати за Послуги, але виконанням інших дій: надання необхідних документів в електронній формі а також даних для зворотнього зв’язку, або їх надання  з помилками Виконавець в той же день направляє Замовнику повідомлення з інформацією про дії, які необхідно вчинити останньому для Акцепту  договору Оферти. У разі неоплати Замовником  Послуг Виконавця, та/або не вчинення інших необхідних дій  більше з-х робочих днів, Оферта Виконавця вважається не прийнятою Замовником.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Виконавець зобов’язується:

4.1.1.Організувати та забезпечити належне надання Послуг, які передбачені  Договором оферти та Специфікацією послуги.

4.2 Виконавець має право:

4.2.1 В односторонньому порядку визначати вартість усіх  послуг та змінювати умови Договору оферти, крім раніше укладених договорів із Замовниками.

4.2.2 Самостійно визначати форми і методи надання Послуг виходячи з вимог законодавства, технічних можливостей,  конкретних умов Договору оферти з урахуванням побажань Замовника.

4.2.3 Користуватися послугами будь-яких фізичних та юридичних осіб, з метою своєчасного та якісного виконання зобов’язань за Договорами оферти. Самостійно визначати склад фахівців, які надають Послуги, і на свій розсуд розподіляти між ними роботу.

4.2.4 Вимагати оплату винагороду за позитивний результат вирішення спору.

4.2.5 Відмовити Замовнику в наданні послуги у разі неоплати,або неповної оплати  за послуги у встановлені строки, та призупинити /або припинити надання послуги у разі неповної її оплати чи не наданні необхідної для надання послуг  інформації. 

4.2.6 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договорами оферти. У разі ненадання або неповного чи невірного надання Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором Оферти до надання необхідної інформації.

4.2.7. У разі якщо Замовник  надав  недостовірні дані,  або такі, що дають підставі Виконавцю ставити під сумнів їх правдивість чи повноту  – Виконавець має право  відмовити у наданні Послуг.

4.3 Замовник зобов’язується:

4.3.1 Своєчасно і повністю оплачувати Виконавцю вартість Послуг, що надаються, у порядку, у строки і розмірі, встановлених Договором оферти.

4.3.2 Надати Виконавцю усі відомості та дані, необхідні для виконання своїх зобов’язань за  укладеним Договором оферти.

4.3.3 Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем у зв’язку з виконанням цього Договору.

4.3.4 Не конкурувати з Виконавцем у жодних сферах, не втручатися у внутрішні справи Виконавця, не вживати заходів, які прямо або побічно погіршують організацію надання послуг Виконавця та афілійованих з ним осіб.

4.3.5 Звертатися за послугами, у тому числі додатковими, безпосередньо за контактами, вказаними на сайті. 

4.3.6 Не використовувати агентів, постачальників, помічників, співробітників, довірених осіб Виконавця у своїх цілях без попередньої згоди Виконавця.

4.3.7. У трьохденний термін повідомляти Виконавця про факт зарахування на рахунок (рахунки) Замовника повернутих сум (сплачених сум ) в рамках вирішення спору. За невиконання даної умови Замовник несе відповідальність у вигляді сплати штрафу на користь Виконавця у розмірі 2 000  грн. (дві тисячі гривень)за кожен випадок неповідомлення.

4.1.8 Протягом 48 годин з моменту направлення запиту Виконавцем, надати в електронній формі виписки, які містять інформацію про факт зарахування на рахунок (рахунки) Замовника повернутих сум (сплачених сум ) в рамках вирішення спору.За невиконання цієї умови Замовник несе відповідальність у вигляді сплати штрафу на користь Виконавця у розмірі 1 500 грн. (одна тисяча п’ятсот )за кожен випадок ненадання виписки.

4.4 Замовник має право:

4.4.1 Вимагати від Виконавця надання інформації з питань організації та забезпечення надання Послуг.

4.4.2 Вимагати належного та своєчасного надання Послуг Виконавцем.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Терміни надання Послуг обговорюються індивідуально із Замовником і починають обчислюватися з моменту отримання Виконавцем від Замовника  усього необхідного обсягу інформації, документів та оплати в порядку, встановленому  Договором Оферти. При цьому Виконавець приступає до виконання своїх обов’язків, не пізніше наступного робочого дня.

5,2. Відправлення та отримання документів у електронній формі здійснюються Сторонами за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема месенджерів та електронної пошти.

5.3. Документ у електронній формі вважається одержаним Стороною з часу надходження іншій Стороні  повідомлення в електронній формі від адресата та/або від інформаційно-телекомунікаційних систем про його одержання.

5.4. Документи у електронній формі, а саме: диспутні форми (заяви про оспорювання транзакцій) в адресу банків-емітентів, заяви, скарги,повідомлення,клопотання та  інші звернення в адресу правоохоронних, судових, регулятивних та контролюючих органів  роздруковуються Замовником у паперову форму самостійно,  ним підписуються та направляються рекомендованими листами згідно інструкцій Виконавця.

5.5. У разі  невiрного викладу обставин справи  чи неповного опису  ситуацii, Замовник не мас права посилатися не неналежну якiсть наданих Виконавцем послуг.

5.6. У випадку, якщо пiсля отримання вiд Замовника   ycix документiв,  буле виявлено вiдсутнiстъ  пiдстав для виконання його замовлення  або неможливiстъ надання послуг в обсягах, визначених певною Специфікацією, Виконавець  мас право вiдмовитися вiд надання послуг  згідно Специфікації або запропонувати Замовнику  скоригувати чи змінити  вид,або обсяг юридичної послуги.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.Вартість послуг, що надаються Виконавцем,за договором оферти визначається Базовою винагородою, яка оплачується при замовленні послуги (послуг) та/або Винагородою за позитивний результат вирішення спору. Винагорода за позитивний результат вирішення спору встановлюється у відсотках і може становити від 5 до 50%  від повернутих (сплачених) на користь Замовника грошових сум.

6.2. Вартість кожної  послуги (розмір Базової винагороди та Винагороди за позитивний результат вирішення спору визначається відповідною Специфікацією послуги.

6.3. Оплата Винагороди за позитивний результат вирішення спору здійснюється протягом 3-х днів з дня надходження на  рахунки Замовника та/або осіб, в інтересах яких діє Замовник, повернутих (сплачених) грошових сум. Винагорода за позитивний результат вирішення спору сплачується у національній грошовій одиниці. У разі повернення  грошових сум у іноземній валюті додаткова винагорода розраховується за офіційним обмінним курсом НБУ на дату зарахування коштів на картковий  рахунок.

6.4.Оплата Послуг (Базової винагороди та Винагороди за позитивний результат вирішення спору) здійснюється Замовником одним із запропонованих на  веб-сайті Виконавця способом. Вибір і використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варінтів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу/форми оплати  регулюються угодами (договорами) між Замовником і відповідними платіжними операторами/або банками. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний,або мерчант- рахунок Виконавця.

6.5. Замовник самостiйно несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть здiйснених ним платежiв.

6.6. Виконавець залишає за собою право змінювати  ціни і тарифи на власний розсуд. Однак ця умова не поширюється на раніше укладені та діючі Договори Оферти.

6.7.Порядок повернення грошових коштів за придбану послугу/послуги регламентується Правилами повернення грошових коштів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

7.1.1.Відповідальність за наслідки, пов’язані з наданням Виконавцю недостовірних документів або інформації, а також за ненадання необхідних для надання Послуг документів або інформації повністю покладається на Замовника.

7.2 Виконавець несе відповідальність за своєчасне надання послуг, що надаються, при виконанні Замовником встановлених Умов використання, розміщених на сайті.

7.3 У випадку порушення Замовником строків оплати Винагороди за позитивний результат вирішення спору, передбачених 6.3.цих Правил і Умов, Замовник сплачує  на користь Виконавця  штраф у таких розмірах:

7.3.1 за прострочку  платежу від 1 до 5 календарних днів – 10 %  від суми заборгованості;

7.3.2. за прострочку  платежу від 6 до 10 календарних днів – 20 %  від суми заборгованості;

7.3.3. за прострочку  платежу від 10 і більше календарних днів – 30 %  від суми заборгованості;

7.4. Всі інші питання відповідальності Сторін регламентуються нормами Цивільного кодексу України.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1 Виконавець і Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладення Договору Оферти, мають незвичайний характер, та що Виконавець і Замовник не могли ані передбачити, ані подолати вжитими засобами. До таких обставин відносяться: повені, пожежа, землетрус, та інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, що знаходяться поза контролем Сторін.

8.2 Якщо обставини форс-мажору тривають більше 3-х місяців, будь-яка зі Сторін має право припинити дію Договору Оферти.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

9.1 Кожен з Договорів  Оферти має силу акта про надання послуг. Приймання послуг проводиться без підписання відповідного акту. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьх  днів з моменту надання послуги Замовник не пред’явив претензію.

9.2 Претензії Замовника за наданими Послугами приймаються Виконавцем до розгляду електронною поштою протягом 3-х (робочих) днів з моменту виникнення спірної ситуації.

9.3 Виконавець і Замовник, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору.

9.4 Питання, що виникають з тлумачення і застосування цих Правил і не врегульовані ним, регулюються чинним законодавством України. Сторони докладуть усіх розумних зусиль для врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів.

9.5 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує  фiнансових та iнших результатiв від надання послуг, отриманих Замовником на  виконання Договору оферти. Замовник  повністю усвiдомлює, що описана ним ситуацiя може не мати юридичного вирiшення у бажаний для нього спосiб.

9.6.Враховуючи особливість  послуг за цим Договором, (Виконавець надає послуги з використанням дистанційних методів через мережу Інтернет), Сторони визначають місцем виконання цього Договору місцезнаходження Виконавця.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.Замовник підтверджує, що Виконавець має право отримувати, зберігати, обробляти, іншим чином використовувати та розкривати його Персональні дані третім особам з метою виконання цієї угоди, а також у випадках, передбачених законодавством.

11. Весь документообіг  за договором оферти  є конфіденційним і не підлягає розголошенню без згоди Виконавця. Жодна порада,консультація, або інший аналогічний результат юридичних послуг що надаються Виконавцем, не може бути розкритий Замовником, без його попередньої письмової згоди Виконавця.

Невiд’ємною частиною Правил і Умови надання послуг є наступнi додатки:

Додаток 1:Специфікація пакету юридичних послуг “Складання юридичних документів”

Додаток 2:Специфікація пакету юридичних послуг “Стягнення боргу”

Додаток 3:Специфікація пакету юридичних послуг: “Вирішення спору із Страховиком”

Додаток 4:Специфікація пакету юридичних послуг “Вирішення спору із забудовником”

Додаток 5:Специфікація пакету юридичних послуг “Супровід спадкових справ”

Додаток 6:Специфікація пакету юридичних послуг “Врегулювання спору у сфері електронної комерції”

Додаток 7:Специфікація пакету юридичних послуг “Захист прав потерпілого від шахрайських дій”

 

Юридичний Центр